Algemene bedrijfs-, betalings- en leveringsvoorwaarden


I. Toepassingsgebied/conclusie van de overeenkomst
Bestellingen worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de volgende voorwaarden. Afwijkende regelgeving
vereisen een schriftelijke bevestiging.

II. prijzen
1. de in de offerte van de opdrachtnemer vermelde prijzen gelden onder het voorbehoud dat de prijzen van de
de ordergegevens waarop de offerte is gebaseerd, blijven ongewijzigd. Voor bestellingen met levering aan
derden, wordt de koper geacht de opdrachtgever te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
was. De prijzen van de aannemer zijn exclusief BTW. De prijzen van de aannemer
gelden af fabriek. Ze omvatten geen verpakkings-, vracht-, porto-, verzekerings- en andere verzendkosten.
een.
2. latere wijzigingen op instigatie van de cliënt, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
Machinestilstand wordt in rekening gebracht aan de klant. Latere wijzigingen worden ook beschouwd als
Herhalingen van testprints die door de opdrachtgever zijn afgekeurd vanwege kleine afwijkingen van de
Indiening kan worden verlangd.
3. schetsen, schetsen, proefzettingen, proefafdrukken, kombuisproeven, wijzigingen in aangeleverde overgedragen gegevens
en soortgelijke voorbereidende werkzaamheden die door de klant worden geïnitieerd, worden in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor
Gegevensoverdracht (bijvoorbeeld via ISDN).

III. betaling
1. facturen dienen over het algemeen binnen 14 dagen / 2% korting of 30 dagen netto te worden betaald.
Een eventuele kortingsovereenkomst heeft geen betrekking op vracht, portokosten, verzekeringen of andere
Verzendkosten. De factuur wordt uitgereikt op de dag van levering, gedeeltelijke levering of speciale
Overeenkomst en geaccepteerd op grond van betaling zonder korting te verlenen.
2. in geval van uitzonderlijke prestaties vooraf kan een redelijk voorschot worden geëist.
3. de opdrachtgever kan alleen verrekenen met een onbetwiste of wettelijk vastgestelde vordering
of een retentierecht uit te oefenen.
4. indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de nakoming van de betalingsvordering niet mogelijk is wegens het ontbreken van
prestaties van de klant in gevaar is, kan de aannemer vooruitbetaling eisen,
nog niet geleverde goederen achter te houden en verdere werkzaamheden te staken. Deze rechten zijn beschikbaar voor de
opdrachtnemer ook als de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de leveringen,
gebaseerd op dezelfde juridische relatie. § 321 II BGB blijft onaangetast.
5. in geval van betalingsachterstand is een vertragingsrente verschuldigd van 8 % boven de basisrentevoet. De
Dit sluit niet uit dat er nog meer schade door vertraging wordt veroorzaakt.
Indien de klant niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en de levering van de goederen betaalt, wordt hem het volgende in rekening gebracht
in standaard uitvoering, zelfs zonder een herinnering.

IV. Levering
1. indien de goederen worden verzonden, gaat het risico over op de klant zodra de zending wordt verzonden naar
de persoon die het transport uitvoert, is overhandigd.
2. Leveringstermijnen zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk door de opdrachtnemer worden bevestigd. Als het contract
schriftelijk worden afgesloten, dient de bevestiging van de leveringsdatum ook schriftelijk te geschieden.
3. indien de opdrachtnemer de uitvoering vertraagt, kan de opdrachtgever alleen de rechten uitoefenen die voortvloeien uit § 323 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)
als de vertraging de verantwoordelijkheid van de contractant is. Een verandering in de bewijslast is
die niet in verband staan met deze regeling.
4. operationele verstoringen – zowel in het bedrijf van de aannemer als in dat van een leverancier – zoals
staking, lock-out en alle andere gevallen van overmacht, geven de klant pas dan het recht om het contract te beëindigen.
contract, als de klant niet langer kan worden verwacht te wachten, anders
de overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de vertraging. Een beëindiging is echter
op zijn vroegst vier weken na het optreden van de hierboven beschreven operationele storing. Elke aansprakelijkheid van de
contractant is in deze gevallen uitgesloten.
5. de opdrachtnemer heeft recht op de door de opdrachtgever aangeleverde druk- en stempelsjablonen,
manuscripten, grondstoffen en andere voorwerpen een retentierecht volgens § 369 HGB
totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan.
6. Overeenkomstig § 15 lid 1 zin 5 van de Duitse verpakkingswet (VerpackG) delen wij u hierbij mee dat producenten en verkopers van transportverpakkingen verplicht zijn om gebruikte, volledig lege verpakkingen van dezelfde soort, vorm en grootte als de door hen in omloop gebrachte verpakkingen op de plaats van feitelijke overdracht of in de onmiddellijke omgeving daarvan kosteloos terug te nemen met het oog op hergebruik of recyclage.
In afwijking van het voorgaande en overeenkomstig artikel 15, lid 1, vierde zin, komen de partijen overeen dat de transportverpakking kosteloos aan de geadresseerde wordt overgedragen en dat de geadresseerde verplicht is de overgedragen transportverpakking overeenkomstig de VerpackVO opnieuw te gebruiken of te recycleren.

V. Eigendomsvoorbehoud
1. de geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle bestaande
vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn eigendom. Voor de wederverkoop van de
klant alleen in de gewone gang van zaken. De cliënt draagt zijn vorderingen over aan
van de wederverkoop aan de aannemer. De aannemer aanvaardt de opdracht
met dit.
Uiterlijk in geval van verzuim is de klant verplicht om de schuldenaar op de hoogte te stellen van de gecedeerde
vraag. Indien de waarde van de voor de opdrachtnemer bestaande zekerheden hoger is dan zijn
in totaal meer dan 20% te vorderen, zal de opdrachtnemer, op verzoek van de opdrachtgever, of
van een derde partij die door de overbezetting van de aannemer tot vrijgave wordt gehinderd
zekeringen naar keuze van de aannemer.
2. in geval van be- of verwerking van door de opdrachtnemer geleverde en aan hem toebehorende goederen, de
aannemer als fabrikant volgens § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en behoudt zich het recht voor om de
eigendom van de producten. Indien bij de behandeling of verwerking derden betrokken zijn, is de opdrachtnemer
is beperkt tot een mede-eigendomsaandeel ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen. Het zo
Verworven goederen worden beschouwd als voorbehouden goederen.

VI. klachten/garanties
1. de opdrachtgever moet de overeenstemming van de goederen met het contract en de voorlopige en definitieve documenten die ter correctie worden toegezonden, controleren
tussenproducten moeten in ieder geval onmiddellijk worden gecontroleerd. Het risico van eventuele gebreken gaat over op de klant met de
verklaring van gereedheid voor drukwerk/productie aan de opdrachtgever, voor zover er geen sprake is van fouten of
die pas beschikbaar zijn voor de klant na de verklaring van drukgereedheid/bereidheid voor productie
productieproces zijn gecreëerd of konden worden herkend. Hetzelfde geldt voor alle andere
Vrijgaveverklaringen van de klant
2. Kennelijke gebreken moeten binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld.
verborgen gebreken binnen een week na ontdekking; anders is de klant verplicht om
Het indienen van de garantieclaim is uitgesloten.
3) In geval van gegronde klachten heeft de opdrachtnemer in eerste instantie het recht om te kiezen voor het verhelpen van het gebrek.
en/of vervangende levering is verplicht en gerechtigd. Indien de opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt
binnen een redelijke termijn of als de remedie ondanks herhaalde pogingen mislukt,
de opdrachtgever kan de vergoeding verminderen (korting) of de overeenkomst opzeggen
(ontslag).
4. Gebreken van een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht om te klagen over de gehele levering, zij
tenzij de deellevering voor de opdrachtgever niet van belang is.
5. in het geval van kleurreproducties in alle productieprocessen, kleine afwijkingen van de
origineel kan niet worden tegengeworpen. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen andere originelen (bijv.
digitale proefdrukken, drukproeven) en het eindproduct. Bovendien is de aansprakelijkheid voor gebreken die de waarde van de
of niet of slechts in geringe mate afbreuk doen aan de bruikbaarheid.
6. de opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal tot
De helft van de orderwaarde.
7. leveringen (met inbegrip van gegevensdragers, overgedragen gegevens) door de klant of door een door hem aangewezen persoon
De opdrachtnemer is niet onderworpen aan enige controleverplichting van betrokken derden. Dit geldt niet voor
duidelijk onverwerkte of onleesbare gegevens. Voor de gegevensoverdracht is de
Opdrachtgever voorafgaand aan de verzending van de nieuwste technische beveiligingsprogramma’s die overeenkomen met de stand van de techniek
voor computervirussen. De klant is alleen verantwoordelijk voor de back-up van de gegevens. De aannemer is
gemachtigd om één kopie te maken.
8. Tegen meer- of minderleveringen tot 10% van de bestelde oplage kan geen bezwaar worden gemaakt. Berekend
de geleverde hoeveelheid. Voor leveringen van papieren maatwerkproducten onder de 1.000 kg de
percentage tot 20 %, minder dan 2 000 kg tot 15 %.

VII Aansprakelijkheid
1. vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de opdrachtgever, ongeacht de rechtsgrond, zijn
uitgesloten.
2. deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing
– voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt
– in geval van licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, ook door juridische
vertegenwoordigers of plaatsvervangers van de contractant; in dit verband is hij slechts aansprakelijk voor de omvang van de
product voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade,
– in geval van verwijtbaar letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de
Klant,
– in geval van frauduleus verzwegen gebreken en veronderstelde garantie voor de kwaliteit van de
Ware,
– voor vorderingen die voortvloeien uit de wet op de productaansprakelijkheid.

VIII. Verjaringstermijn
Aanspraken van de klant op garantie en schadevergoeding (artikelen VI en VII.) verjaren met uitzondering van
van de onder VII 2. genoemde schadeclaims in één jaar te beginnen met de (levering) van de
Ware. Dit geldt niet als de contractant frauduleus heeft gehandeld.

IX. Handelspraktijk
Bij handelstransacties zijn de handelsgebruiken van de grafische industrie van toepassing (bv. geen verplichting tot overgave).
tussenproducten zoals gegevens, litho’s of drukplaten, die worden gebruikt voor de vervaardiging van het verschuldigde eindproduct
worden voorbereid), tenzij er een andere bestelling is geplaatst.

X. Archivering
Producten waarop de opdrachtgever recht heeft, in het bijzonder gegevens en gegevensdragers, worden door de opdrachtnemer slechts aanvaard in overeenstemming met
uitdrukkelijke overeenkomst en tegen speciale vergoeding over het tijdstip van levering van het eindproduct aan
de cliënt of zijn plaatsvervangende agenten. Indien de bovenvermelde voorwerpen verzekerd zijn
Als er geen overeenkomst is, moet de klant daar zelf voor zorgen.

XI. Gegevensbescherming
Elke keer dat een gebruiker onze website bezoekt, kunnen gegevens over dit proces tijdelijk worden opgeslagen in een logbestand en statistisch worden geëvalueerd. We hebben geen invloed op dit proces. Dit zijn echter geen persoonsgegevens, zodat het niet mogelijk is te achterhalen welke gebruiker welke gegevens heeft opgevraagd.
Ons bedrijf controleert regelmatig de kredietwaardigheid bij het afsluiten van contracten en in bepaalde gevallen waarin er een legitiem belang is. Hiervoor werken we samen met kredietverzekeraars van wie we de nodige gegevens verkrijgen. Voor dit doel geven wij uw naam en accountgegevens etc. door.
De functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens in ons bedrijf.

XII. Periodiek werk
Contracten voor regelmatig terugkerende werkzaamheden kunnen worden gesloten met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden aan het einde van
een maand van tevoren.

XIII. Industriële eigendomsrechten/auteursrecht
De cliënt is uitsluitend aansprakelijk indien door de uitvoering van zijn opdracht rechten van derden ontstaan, in het bijzonder
auteursrechten worden geschonden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
om ons te vrijwaren voor een dergelijke inbreuk.

XIV. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, geldigheid
1. plaats van uitvoering en jurisdictie zijn, indien de cliënt een handelaar is, een rechtspersoon van het publiek
recht of een speciaal publiekrechtelijk fonds of heeft geen algemene rechtsbevoegdheid in Duitsland
voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, met inbegrip van cheques, wissels, wissels van
en documentaire procedures, de statutaire zetel van de contractant. De contractuele relatie wordt beheerst door het Duitse recht.
Toepassing. Het VN-aankooprecht is uitgesloten.
2. door mogelijke ondoeltreffendheid van een of meer verordeningen de doeltreffendheid van de resterende
bepalingen worden niet beïnvloed.